0948.00.44.66
(028)62 779666

GHẾ LƯỚI TRƯỞNG PHÒNG